1
Dù sự thay đổi đó mang tính tích cực hay tiêu cực, nó đều ảnh hưởng nhiều tới tâm lý và vị trí công việc hiện tại của bạn. Vì là thọ tinh, cho nên Thiên Lương không có ý nghĩa bệnh lý nào.

Comments

Who Upvoted this Story